Tworzenie i pozycjonowanie stron internetowych, które dostarcza Klientów

Regulamin zakupów w sklepie SukcesStrony.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia 2015 roku.

§ 1 – DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
  a) "Sukces Strony" – oznacza firmę Sukces Strony Krzysztof Trynkiewicz, z siedzibą w Krakowie, 31-572, ul. Dąbska 18F/107, NIP: 6831975121, NIP-EU: PL6831975121, REGON: 122850787, telefon kontaktowy: (+48) 513 499 352, e-mail: biuro@sukcesstrony.pl, strona internetowa: sukcesstrony.pl;
  b) "Sklep" – oznacza prowadzony przez Sukces Strony sklep internetowy w domenie sukcesstrony.pl, umożliwiający zakup od Sukces Strony Treści Cyfrowych;
  c) "Treści Cyfrowe" – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności książki w formacie cyfrowym, także w formacie PDF;
  d) "Kupujący" – oznacza osobę fizyczną prowadzącą lub nieprowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub instytucję, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów w Sklepie;
  e) "Regulamin" – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady zamawiania Treści Cyfrowych oraz prawa i obowiązki Kupujących oraz Sukces Strony;
  f) "Ustawa" – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 31.05.2006r. z późn. zm.);
  g) "Zakup" – oznacza transakcję sprzedaży Treści Cyfrowych przez Sukces Strony wykonaną w Sklepie, w związku z zamówieniem złożonym przez Kupującego;
  h) "Pośrednik Płatności" – oznacza instytucję pośredniczącą w przekazywaniu wynagrodzenia za Zakup w Sklepie od Kupującego do Sukces Strony, a konkretnie: firmę Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadającą numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką, strona internetowa: dotpay.pl, telefon: (+48) 12 688 26 00, fax: (+48) 12 688 26 99;
  i) "Polityka Prywatności" – oznacza zestaw zasad zbierania i przetwarzania danych podawanych przez wszystkie osoby odwiedzające Sklep, w szczególności zaś te, które dokonują Zakupu, który to zestaw zasad jest dostępny pod adresem https://sukcesstrony.pl/polityka-prywatnosci-i-zasady-korzystania;
  j) "Strona" – oznacza łącznie Sukces Strony oraz Kupującego.

§ 2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Treści Cyfrowych.
 2. Dokonując Zakupu i akceptując Regulamin Kupujący zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Właścicielem Sklepu oraz podmiotem sprzedającym Treści Cyfrowe jest Sukces Strony.
 4. Nazwa Sukces Strony, wszelkie zawarte w ramach Sklepu utwory w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny Sklepu, logo Sukces Strony, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 5. Kupujący potwierdza, że zaznajomił się z zasadami Polityki Prywatności i je akceptuje.
 6. Sprzedaż w Sklepie oferowana jest wyłącznie Kupującym, którzy mają swoją siedzibę, dane rejestracyjne, dane zameldowania, obywatelstwa, zamieszkania na terytorium Polski i w tym kraju aktualnie przebywają.

§ 3 – ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE

 1. Kupujący może, ale nie musi założyć bezpłatne konto w Sklepie podczas dokonywania Zakupu. Możliwe jest dokonanie Zakupu bez założenia konta w Sklepie. Konto służy Kupującemu do szybszego wykonywania kolejnych Zakupów w przyszłości, bez potrzeby ponownego wpisywania swoich danych.
 2. W celu założenia konta, Kupujący powinien dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu w trakcie dokonywania Zakupu, podając wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności nazwę użytkownika (tzw. login), hasło, dane kontaktowe oraz składając wszystkie wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia, w szczególności wybierając opcję Zakupu połączonego z założeniem konta.
 3. Kupujący zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.
 4. Rejestrując się w Sklepie lub dokonując Zakupu Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu założenia konta lub realizacji Zakupu oraz dla celów wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. W przypadku zmiany danych osobowych Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować podane podczas rejestracji w Sklepie dane osobowe. Brak aktualizacji danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem Sukces Strony prawidłowego świadczenia usług i sprzedaży Treści Cyfrowych.
 6. Kupujący nie może udostępniać nazwy użytkownika i hasła do Sklepu osobom trzecim.
 7. Konto Kupującego może zostać zamknięte, a jego dane usunięte, na decyzją dowolnej ze Stron, przesłany za pomocą e-maila, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 8. W przypadku zamknięcia konta, Sukces Strony w terminie do 14 dni od daty przekazania decyzji przez dowolną ze Stron zamknie konto Kupującego oraz usunie dane osobowe Kupującego, z tym zastrzeżeniem, że Sukces Strony zachowa prawo do nieusuwania tych danych osobowych, których przetwarzanie związane będzie z wykonywaniem nałożonych przez przepisy prawa obowiązków przez Sukces Strony oraz umożliwiających dochodzenie przez Sukces Strony od Kupującego ewentualnych roszczeń.

§ 4 – OFEROWANE W SKLEPIE TREŚCI CYFROWE I ICH ZAKUP

 1. Regulamin dotyczy wyłącznie Zakupu tych Treści Cyfrowych w Sklepie, które są oznaczone wymogiem jego zaakceptowania.
 2. Regulamin nie dotyczy innych usług i produktów oferowanych przez Sukces Strony, które nie są oznaczone wymogiem jego zaakceptowania.
 3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.
 4. Do korzystania z Treści Cyfrowych niezbędne są elementy wymienione w punkcie 3, jak również program komputerowy do otwierania plików PDF (np. Acrobat Reader, dostępny do pobrania pod adresem: https://get.adobe.com/reader/).
 5. Oferta Zakupu Treści Cyfrowych w Sklepie jest aktualna do momentu zmiany zasad tej oferty na stronach Sklepu.
 6. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną (plik w formacie PDF załączony do e-maila).
 7. Kupujący wyraża chęć Zakupu przez kliknięcie odpowiedniego przycisku na stronie z opisem danej Treści Cyfrowej w Sklepie. Zakup dokonywany jest w momencie kliknięcia przez Kupującego przycisku "Kupuję i płacę", pod warunkiem poprawnego wypełnienia wszystkich pól formularzy zamówienia, akceptacji Regulaminu oraz podania prawdziwych danych, które umożliwiają dostarczenie Treści Cyfrowych (w szczególności: poprawnego adresu e-mail Kupującego).
 8. Po kliknięciu przycisku "Kupuję i płacę" (wraz z obostrzeniami podanymi w punkcie 5) Kupujący jest przekierowywany na stronę internetową Pośrednika Płatności, który obsługuje transakcję.
 9. Dane podawane przez Kupującego podczas realizacji zamówienia zarówno w Sklepie, jak i na stronie internetowej Pośrednika Płatności, będą przetwarzane przez Sukces Strony i Pośrednika Płatności w celu realizacji zamówienia, zgodnie z politykami prywatności i regulaminami tych podmiotów.
 10. Sukces Strony jest zwolnione podmiotowo z podatku VAT, więc podawane w Sklepie ceny go nie zawierają. Podstawa prawna: Art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami.
 11. Po złożeniu przez Kupującego oferty oraz po dokonaniu płatności, Kupujący otrzyma od Sukces Strony wiadomość elektroniczną w postaci e-maila, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Sukces Strony potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy Sukces Strony a Kupującym, zawierana jest umowa o dostawę Treści Cyfrowej na warunkach wynikających z Regulaminu, dotycząca nabywanej przez Kupującego Treści Cyfrowej.
 12. Sukces Strony umożliwi Kupującemu dostęp do Zakupionej przez niego Treści Cyfrowej niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty od Pośrednika Płatności. Spodziewanym sposobem dostarczenia Treści Cyfrowej jest jej wysłanie przez e-mail w formie załącznika formatu PDF lub przez umożliwienie dostępu do zamkniętej sekcji witryny sukcesstrony.pl.
 13. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Sukces Strony zamówionej przez Kupującego Treści Cyfrowej z uwagi na jej niedostępność lub inne czynniki, Sukces Strony najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, stosując taką samą metodę płatności, która była wybrana przez Kupującego podczas Zakupu.
 14. Szczegółowe lub dodatkowe zasady Zakupu poszczególnych Treści Cyfrowych, zasady dostarczenia Treści Cyfrowych Kupującemu oraz zasady korzystania z Treści Cyfrowych określone mogą być także na podstronach z opisem danych Treści Cyfrowych w Sklepie. Wytyczne te Strony traktują jako integralną część Regulaminu.
 15. Sukces Strony nie bierze odpowiedzialności za stosowanie się, niestosowanie się lub niewłaściwe stosowanie się, a także za wynikłe z nich ewentualne problemy bądź straty, do treści zamieszczonych w ramach Zakupionych przez Kupującego Treści Cyfrowych. W szczególności Kupujący akceptuje, iż porady zawarte w Treściach Cyfrowych mogą nieść ryzyko dla powodzenia jego projektu i zobowiązuje się do wzięcia pełnej odpowiedzialności za wykonywanie swoich działań, nawet, jeśli są w pełni zgodne z opisem w Treściach Cyfrowych. W szczególności także, Kupujący nie będzie wymagał od Sukces Strony naprawiania dowolnych szkód, które wynikły z racji stosowania przez niego wskazówek zawartych w Treściach Cyfrowych.
 16. Kupujący ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej na własny użytek, w tym drukować je do własnego użytku.
 17. Z zastrzeżeniem postanowienia punktu 15 powyżej, Kupujący może odczytywać/odtwarzać Zakupione Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.
 18. Kupujący nie jest uprawniony do:
  a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  b) ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,
  c) publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej w całości lub części, w szczególności w Internecie,
  d) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,
  e) oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,
  f) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cufrowej,
  g) powielania Treści Cyfrowej w innym celu, niż na użytek własny.
 19. Sukces Strony udziela Kupującemu zgody na korzystanie z Treści Cyfrowej na nie więcej, niż 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.).
 20. Udostępnianie w Internecie Zakupionej Treści Cyfrowej w całości lub części bez pisemnej zgody Sukces Strony jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów sieci P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp... W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Sukces Strony może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

§ 5 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZAKUPU

 1. Kupujący ma prawo do rezygnacji z Zakupu do momentu dokonania płatności za Treści Cyfrowe objęte Zakupem.
 2. Kupujący będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy o dostawę Treści Cyfrowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sukces Strony o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem: https://sukcesstrony.pl/wp-content/uploads/2015/12/Oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.doc, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu jej na adres siedziby Sukces Strony (ul. Dąbska 18F/107, 31-572 Kraków) albo wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej biuro@sukcesstrony.pl. Skorzystanie ze wskazanego wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sukces Strony zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4.  Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w punkcie 2, nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej. Zgoda powyższa jest udzielana przez Kupującego w momencie, gdy po dokonaniu przez niego płatności i otrzymaniu potwierdzenia jej otrzymania przez Sukces Strony od Pośrednika Płatności, Sukces Strony umożliwi Kupującemu dostęp do Zakupionej Treści Cyfrowej.
  5. W przypadku wyrażenia przez Kupującego będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Kupującego do odstąpienia od umowy, Kupującemu, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§ 6 – REKLAMACJE

 1. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą Treści Cyfrowej.
 2. Reklamacje należy zgłaszać przez e-mail: biuro@sukcesstrony.pl lub pisemnie, wysyłając list na adres siedziby Sukces Strony.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Kupującego, jakimi posłużył się przy Zakupie, numer zamówienia, określenie Treści Cyfrowej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Kupującego związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Kupującego. W przypadku braku ww. danych Sukces Strony może zwrócić się do Kupującego o uzupełnienie ww. danych.
 4. Sukces Strony ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych.

§ 7 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sukces Strony nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Sukces Strony blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Sukces Strony ma obowiązek dostarczania Treści Cyfrowych bez istotnych wad.
 4. Sukces Strony zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sukces Strony, nie krótszym niż 7 dni od momentu wysłania informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail Kupującego (o ile zmiana go dotyczy) oraz udostępnienia na stronie https://sukcesstrony.pl zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 7. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw związanych z Regulaminem i Zakupem jest sąd właściwy dla siedziby Sukces Strony.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia 2015 roku.